Ända sedan 50-talet då Friluftsfrämjandet började guida barn ut i naturen så har de gjort det med utgångspunkt i barnets bästa. Barnkonventionen utgör grunden till det förhållningssätt som krävs för att Friluftsfrämjandet ska vara tillgängligt för alla barn. Ett förhållningssätt för att barn ska få delaktighet och inflytande i en verksamhet som är för barnens bästa.

Friluftsfrämjandets utbildning om barnkonventionen tar avstamp i Friluftsfrämjandets verksamhet, och syftar till att ge ledare stärkande kunskap och verktyg.

Vår utmaning

Friluftsfrämjandets ambitioner i det här projektet var höga. Man ville skapa en riktigt engagerande och visuellt tilltalande utbildning som verkligen får deltagarna att tänka till. Samtidigt var resurserna begränsade. Vi skulle behöva dela på arbetsuppgifterna för att få till en riktigt bra utbildning. Det krävde ett stort engagemang och ett nära samarbete mellan våra team.


Vår lösning

Lösningen blev en samproduktion, där Friluftsfrämjandet med vårt stöd har gjort mycket av arbetet själva. Learnify EdTech har stöttat med konceptarbete, projektledning, manuscoachning och filmproduktion. Det täta samarbetet gav lysande resultat. Det blev en riktigt snygg utbildning, med vackra bilder, informativa texter och tänkvärda reflektionsövningar.

Våra styrkor

Det här projektet är ett exempel på ett riktigt lyckat samarbete. Genom att dela på arbetsuppgifterna har vi tillsammans med Friluftsfrämjandet skapat en utbildning som lever upp till de höga ambitionerna som fanns initialt. Vi ser framförallt två styrkor hos oss själva som möjliggjort denna satsning – enastående samarbetsförmåga och vårt lättanvända utbildningsverktyg Learnify. Med detta verktyg har Friluftsfrämjandet själva kunna producera stora delar av utbildningen, och kommer också kunna underhålla den på ett enkelt sätt i framtiden.

Alla SwedSec-licenshavare måste varje år genomföra en kunskapsuppdatering för att behålla sin licens. SwedSec tillhandahåller ett antal kunskapskrav som ger en översikt över vad licenshavarna behöver tillgodogöra sig beroende på vilken yrkesroll de har. För 2019 beslutade Contento att producera en koncis, effektiv och varierad e-utbildning där varje avsnitt skulle representera ett av de totalt sjutton kunskapskraven.

Vår utmaning

Enligt feedback från tidigare års produktioner behövde vi hitta ett sätt att erbjuda ett omväxlande innehåll i ÅKU 2019. Samtidigt ville vi att de sjutton avsnitten skulle hänga ihop med varandra för att skapa en sammanhållen helhet, även om ämnena sträckte sig från GDPR till försäkringsdistribution.

Vår lösning

Arbetet med utbildningens animerade faktasekvenser fördelades på tre animatörer. På så vis fick vi ett varierat grafiskt manér. Som komplement till animationerna filmade vi föreläsningar, intervjuer och samtal med ämnesexperter. Genom att lägga till animeringar och grafik i dessa filmer kunde vi presentera fakta på ett tydligt, kärnfullt sätt. För att skapa ytterligare variation, och lämna utrymme åt användarna att testa och reflektera kring sina kunskaper, la vi till interaktiva övningar och kortare kunskapstester i flera av avsnitten.

Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 1
Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 2
Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 3

Våra styrkor

Tack vare att vi har animatör, fotograf, ljudtekniker och utvecklare att tillgå internt inom företaget kunde vi ta fram mycket av materialet till utbildningen själva. Detta effektiviserade koordineringen av och kommunikationen kring arbetet. Det lät oss också ta vara på de kompetenser vi har till förfogande.

Contento Financial Training - ÅKU 2019 - image 4

Teknikcollege, som är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning, såg att det fanns en stor efterfrågan på bra utbildningsmaterial kring vad det innebär att vara handledare för praktikanter inom industrin. Tillsammans tog vi fram en omfattande handledarutbildning som riktade sig till till dem som handleder elever från en Teknikcollegecertifierad utbildning. Lösningen, som består av såväl lärarledda som webbaserade delar blev helt unik och mycket uppskattad.

Vår utmaning

Under 2014 genomförde Teknikcollege en förstudie med företag och utbildare för att identifiera framgångsexempel och efterfrågat stöd i handledarskap. Resultaten av förstudien visade att det fanns en efterfrågan på stöd och uppdaterat material för att smidigt kunna bedriva en kvalitativ handledarutbildning och ge de studerande en praktik av hög kvalitet. Eftersom vi ville att utbildningen i hög grad skulle bygga på konkreta scenarion som speglar vardagen för handledare och studerande var utmaningen att hitta verklighetstrogna situationer, i en utmanande miljö.

Vår lösning

Det fanns ett behov av både lärarledd och webbaserad utbildning, och därför gjorde vi en kombinerad lösning. Idag finns den digitala produktionen både som webbaserad utbildning och i en version anpassad för att kunna genomföras vid en lärarledd träff. Dessa alternativ kompletterar varandra i att webbversionen kan fungera som repetition för deltagare från den lärarledda träffen, eller en helt fristående utbildning för den som vill genomföra den individuellt.

Versionerna är uppdelade i två delar med fyra respektive fem avsnitt per del. Deltagarna tar bland annat del av filmade situationer och får reflektera och svara på frågor kring vad de sett. De interagerar också genom sociala övningar där de till exempel får ta ställning till och värdera påståenden. Flera övningar är reflekterande frågor där deltagarna också kan välja att dela med sig av sina svar till andra deltagare, och ta del av hur de i sin tur har svarat.

Våra styrkor

Enligt Teknikcollege uppfylldes samtliga kortsiktiga mål (1 år) för projektet. Detta avser antal handledare som genomfört utbildningen (cirka 600 personer), implementering i Teknikcollege-regionerna, och att det i högre grad finns en systematik i arbetet med lärande på arbetsplatsen. Flera deltagare menar att innehållet i utbildningen väcker många nya tankar och idéer om hur de kan få det trivsamt och lärorikt i deras arbete med handledning. I utvärderingen framkom också att filmerna verkligen fångar hur det kan och bör vara i praktiken.

Alla barn och unga har rätt att få vara utomhus, röra på sig och ha en aktiv fritid. Men många barn avstår från aktiviteter utomhus av rädsla för allergiska reaktioner. I Allergisäkra äventyr får den som leder barn- och ungdomsgrupper veta vad astma och allergier är, vad som händer i kroppen och vad man som ledare kan göra för att allergisäkra friluftsaktiviteter.

Vår utmaning

I den här webbutbildningen behövde vi förmedla både känsla och kunskap på ett kortfattat och lättillgängligt sätt. Bildspråket behövde kännas relevant för målgruppen, så (till vår stora glädje!) behövde vi ta oss ut i naturen för att göra vissa delar av produktionen. Vi behövde också förmedla barns känslor och upplevelser på ett trovärdigt sätt.

Vår lösning

Lösningen blev en kärnfullt berättad e-utbildning, med flera inlsag av film. Med filmens hjälp kan vi dels ta oss ut i naturen, till det rätta sammanhanget. Vi kunde också låta en ämnesexpert med egna ord förmedla fakta om astma och allergier. Och så gjorde vi filmade intervjuer med barnen själva. Att låta barnen få uttrycka sina känslor och upplevelser med egna ord blir ett effektfullt sätt att förmedla varför den här kunskapen är viktig. Filmerna producerade vi helt själva med våra egna inhouse-resurser. Produktionen var en samproduktion med Friluftsfrämjandet och Astma- och Allergiförbundet, där vi gjorde vissa delar och de gjorde vissa delar av produktionen.

Våra styrkor

Många företag i vår bransch har inte egna filmteam inhouse, utan hyr in filmare vid behov, vilket förstås påverkar kostnaderna och logistiken i projektet. Eftersom vi har all kompetens på plats kan vi på kort tid skapa effektfull och högkvalitativ film även till mindre projekt. Inhouseproduktionen möjliggör också en kreativ process där manusförfattaren och fotografen har en kontinuerlig dialog kring det visuella berättandet – allt för att maximera filmmediets möjliggheter. I det här projektet hade vi också stor nytta av vårt egenutvecklade utbildningsverktyg. Förutsättningarna var sådana att vår samarbetspartner behövde kunna producera en del av utbildningen själva – vilket är fullt möjligt med vårt lättanvända verktyg.

I nära samarbete med branschen tog vi fram Bolånelicensen, en förberedande utbildning inför SwedSecs obligatoriska licensieringstest. För att möta den omfattande målgruppens varierande behov utvecklade vi en flexibel lösning, som byggde på deltagarnas förkunskaper.

Vårt uppdrag

Målgruppen för utbildningen var omfattande; drygt 12 000 bolånerådgivare som på kort tid skulle leva upp till SwedSecs nya kunskapskrav. Kraven omfattade tre komplexa och omfångsrika ämnesområden, där det saknades etablerade utbildningar och kurslitteratur.

Vår lösning

Vi bestämde oss för att utveckla ett program med tre individanpassade delkurser som helt byggde på deltagarnas förkunskaper. Under utvecklingen tog vi hjälp av en stab av ämnesexperter och slutresultatet blev åtta timmar webbaserad utbildning och en databas med över 300 testfrågor.

Våra styrkor

Tillsammans med de tre storbankerna skapade vi ett samlat utbildningsmaterial som är unikt; ingen annanstans på marknaden finns ett så stort material samlat om bostadskrediter. Den faktiska studietiden per deltagare optimeras eftersom varje person får en individuell studieplan baserad på sina förkunskaper. Deltagare som misslyckas vid det avslutande testet får en ny individuell studieplan.

Arbetsplatsombuden, som utgörs av 12 000 ombud och 9 000 skyddsombud, är en viktig målgrupp för Lärarförbundet. För att stötta dem i deras uppdrag behövde Lärarförbundet en relevant, uppdaterad utbildning och material som är lättillgängligt, når alla ombud och skapar engagemang på arbetsplatsen. Lösningen blev en webbaserad utbildning, till stor del bestående av dramatiserad film, som kunde ersätta en lärarledd dag.

Vår utmaning

Lärarförbundet ville ha en webbaserad utbildning som komplement till den fysiska grundutbildningen för nya ombud, där vissa utbildningsmoduler skulle vara öppna även för alla medlemmar. Utbildningen behövde vara lätt att hitta och gå att använda på ett enkelt sätt i ombudens vardag utifrån tid och plats. Vår projektteam hade alltså en bred målgrupp att förhålla sig till och dessutom måste innehållet gå att anpassa utifrån varierande förutsättningar.

Vår lösning

Den webbaserade utbildningen vi tog fram består av tre avsnitt där deltagarna får ta del av flera situationer som kan vara vanliga för ett nytt ombud, vilka gestaltas med dramatiserad film. En guide i rollen som erfaret ombud vägleder och stöttar deltagarna genom utbildningen. Filmerna är varvade med animerade faktasekvenser, övningsfrågor, reflektionsuppgifter och sociala övningar som låter deltagarna dela sina svar med andra deltagare och inspireras av varandra. På så sätt får deltagarna genomgående testa, applicera och reflektera kring sina kunskaper. Utbildningen fungerar på både dator och surfplatta för att deltagarna ska kunna genomföra den när och där det passar dem, i egen takt.

Våra styrkor

Innehållet vi tog fram kunde ersätta en tidigare lärarledd dag. Samtidigt bidrar den webbaserade utbildningen med förkunskaper och underlag inför diskussionsmöten. En annan styrka i själva utbildningen är dels att exemplen är väl förankrade i ombudens verklighet, och dels de sociala övningarna där deltagarna får lära och inspireras av varandra. Att känna stöd och samhörighet ger en extra trygghet i rollen som nytt ombud.

Under våren 2017 samarbetade vi på Learnify med Skolverket för att utveckla en grundläggande utbildning om validering – en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett. Validering kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Lösningen blev en webbaserad utbildning baserad på fyra verklighetsnära case gestaltade i dramatiserad film.

Vår utmaning

I kravspecifikationen vi tog emot från Skolverket fanns en lång lista med kunskapskrav som utbildningen skulle hjälpa deltagarna att uppnå. Ämnet validering är brett, och för en nybörjare är det mycket information att ta in för att kunna komma igång med arbetet på ett bra sätt. Valideringsprocessens praktiska moment kräver också övning. Vi behövde hitta en lösning som kombinerade fakta med relevanta men ändå enkla övningsformer. Dessa i sin tur måste fånga upp de aspekter i innehållet som deltagarna kunde behöva träna mer på. Dessutom ville vi se att innehållet speglade hur verkligheten faktiskt kan se ut.

Vår lösning

Vi utgick från valideringsprocessens olika moment och byggde upp en webbaserad utbildning baserad på fyra verklighetsnära case gestaltade i dramatiserad film. Genom att svara på frågor och lösa problem genom casen tar sig deltagarna vidare i utbildningen, och checkar på så sätt kontinuerligt av sina egna kunskaper. Till detta kom ett introduktions- och ett avslutningsavsnitt med presentation av utbildningen respektive ett sluttest. De fyra grundläggande avsnitten fungerar som en bred introduktion till validering. Som komplement finns en kunskapsbank fylld med ytterligare fördjupningsmaterial i form av animerade faktasekvenser, artiklar och litteraturtips för den som vill lära sig mer. Kunskapsbanken fungerar även som stöd när deltagarna ska genomföra övningsuppgifterna i utbildningen genom direktlänkar till aktuellt stödmaterial.

Våra styrkor

David Lundgren var Skolverkets projektledare för satsningen, och jobbade i nära samverkan med Learnifys projektteam under arbetet med utbildningen. Han imponerades av manusförfattarnas förmåga att snabbt sätta sig in i ett för dem helt nytt ämne och uppskattade det pedagogiska upplägget med de verklighetsnära casen. En annan positiv faktor med att arbeta enligt Learnifys metod – där vi agerar partner snarare än leverantör – som David lyfte fram är att det ger kunden möjlighet att diskutera internt, lära sig av varandra och bli stärkta som organisation.